خط مشی ما برای توزیع فایل‌های موجود در این سایت

Living Stream Ministry نسخه الکترونیکی این هفت کتاب را به رایگان در دسترس قرار داده‌است. امیدواریم افراد بسیاری موفق به مطالعه همه این کتب گردیده و مطالعه آنها را به دیگران نیز توصیه کنند. بدینوسیله محترمانه درخواست می‌کنیم که به منظور حفظ نظم و ترتیب، فایل‌های چاپ شده را صرفاً به استفاده شخصی خود محدود سازید. خواهشمند است این فایل‌ها را به هیچ شکلی به دیگران ارسال نکنید. در صورتی که مایلید نسخه دیگری بجز این داشته باشید، لطفاً قصد خود را از این کار با جزئیات کامل کتباً اعلام کرده و همراه با درخواست خود جهت دریافت مجوز به mmb.permissions@lsm.org. ارسال فرمایید. خواهشمند است تمام حقوق محفوظ شده را براساس قانون مربوط به آن رعایت فرمایید. اصلاح یا جداسازی محتویات این فایل‌های PDF به هیچ وجه و برای هیچ منظور مجاز نیست.