راهنمای مطالعه کتاب‌ها در این مجموعه


	عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد اول 
	عناصر اصلی زندگی مسیحی  جلد دوم 
	مسیح شامل‌تمام 
	 اقتصاد خدا 
	عناصر اصلی زندگی مسیحی  جلد سوم 
	 شناخت حیات 
	کلیساى جلیل و باشکوه

کتاب‌های این مجموعه را می‌توانید در قالب فایل PDF دانلود کنید. برای مشاهده و چاپ فایل‌های PDF، داشتن نسخه رایگان نرم‌افزار Adobe Reader ضروری است. لطفاً خط مشی توزیع را که بر اساس آن، این فایل‌ها در دسترس قرار خواهند گرفت، با دقت مطالعه کنید. کتاب‌های موجود برای دانلود با ترتیبی خاص، از مفاهیم پایه‌ای تا پیشرفته، مرتب شده‌اند. این ترتیب خاص به منظور ارتقای درک و ارزیابی بهتر شما از مطالب ارائه شده، انجام گرفته است.

در روند مطالعه این هفت کتاب، توصیه می‌شود که با کتاب عناصر اصلی زندگی مسیحی، جلد اول، شروع کنید؛ این کتاب را می‌توان مقدمه‌ای بر این مجموعه دانست. پس از آن، سه کتاب بعدی را به ترتیبی که ارائه شده‌اند، بخوانید. این دسته دوم حاوی نکات بنیادی برای زندگی عملی سالم مسیحی است، مسیح را به عنوان واقعیت همه چیزهای مثبت و مرکز برنامه جاودانی خدا، که در کتاب مقدس «اقتصاد خدا» نامیده می‌شود (اول تیموتائوس ۱: ۴)، معرفی می‌کند. پس از دریافت مفاهیم بنیادی، سه کتاب آخر، تجارب رو به جلوی ایمانداران از حیات الهی را بر شما آشکار می‌سازد و هدف نهایی خدا را از طریق کلیسا نشان می‌دهد. امیدواریم که یک چنین مطالعه گام به گام از تمامی کتب این مجموعه در شناخت خدا و مقصود او مفید باشد.