Iepriekš apskatiet un lejupielādējiet grāmatu datnes

Šajā sērijā iekļautās septiņas grāmatas zemāk ievietotajā sarakstā ir sagrupētas augošā satura sarežģītības pakāpes secībā, sākot ar pamata, tad ar vidējas sarežģītības un beidzot ar sarežģītiem tematiem. Ja Jums ir vajadzīga palīdzība ar grāmatu lejuplādēšanu apmeklējiet mūsu Atbalsta lapaspusi. Lai varētu lejuplādēt grāmatas, lūdzu apstipriniet piekrišanu izplatīšanas noteikumiem.

Datņu izplatīšanas noteikumi šajā vietnē

"Living Stream Ministry" ar prieku piedāvā iespēju brīvi saņemt šo septiņu grāmatu elektroniskās versijas. Ceram, ka daudzi izlasīs visas šīs grāmatas un ieteiks tās citiem. Lūdzam ievērot noteikto kārtību un izdrukāt šīs datnes tikai Jūsu personīgai lietošanai. Lūdzam nepārsūtīt šīs datnes nekur un nekādā formā. Ja vēlaties lielāku eksemplāru skaitu, lūdzu, atsūtiet mums rakstisku lūgumu uz adresi mmb.permissions@lsm.org. Lūdzam ievērot arī visus ar attiecīgu likumu noteiktos autortiesību aizsardzības noteikumus. Šīs PDF datnes nedrīkst nekādā veidā pārveidot vai sadalīt kādam citam lietojumam.

„Kristīgās dzīves pamatelementi” (1. sējums).
„Kristīgās dzīves pamatelementi” (1. sējums).
by Witness Lee and Watchman Nee
No aizmugures vāka: "Kristīgā dzīve ir dziļi nozīmīga un jēgpilna, taču daudzi neizprot pašus šīs dzīves pamatelementus, par kuriem stāsta Dieva Vārds, Bībele. Grāmatas „Kristīgās dzīves pamatelementi” pirmajā sējumā tās autori Vočmens Nī un Vitness Lī iepazīstina lasītāju ar kristīgo dzīvi un sniedz tās aprakstu. Pirmā nodaļa stāsta par Dieva izglābšanas plānu un par cilvēka dzīvības noslēpumu. Tālākajās nodaļās tiek sniegts vairāku kristieša būtiskāko pieredžu sīkāks apraksts. Pēdējā nodaļa ticīgajam sniedz galveno kristīgās dzīves atslēgu – Kristus pieredzēšanu cilvēka garā. Tiem, kas meklē Dievu, un kristiešiem, kas vēlas augt Kristū, šie vēstījumi dos stingru pamatu bagātīgai un jēgpilnai kristīgajai dzīvei."

Lejupielādēt PDF Lai varētu lejuplādēt šo grāmatu, lūdzu apstipriniet piekrišanu izplatīšanas noteikumiem

„Kristīgās dzīves pamatelementi” (2. sējums).
„Kristīgās dzīves pamatelementi” (2. sējums).
by Witness Lee and Watchman Nee
No aizmugures vāka: "Galvenais kristīgajā dzīvē ir iepazīt pašu Kristu. Tāpēc mums ar Viņu jākontaktējas un Viņš jāpieredz dzīvā veidā katru dienu. Šī pieredze veidojas no vairākiem pamatelementiem, tādiem kā pareiza garīgā barība, regulāra garīgā pielūgšana un dziļa garīgā augšana. Grāmatas „Kristīgās dzīves pamatelementi” otrajā sējumā tās autori Vočmens Nī un Vitness Lee iepazīstina lasītāju ar trim veselīgas kristīgās dzīves elementiem: laika pavadīšanu kopā ar To Kungu, kontaktēšanos ar Viņu vienkāršā veidā un augšanu dziļi Viņā. Šie vēstījumi meklējošiem kristiešiem dos bagātīgu barību Dieva Vārdā, ievedīs tos nepārtrauktā kontaktā ar Kristu un dziļā, apslēptā Dieva pieredzē.”

Lejupielādēt PDF Lai varētu lejuplādēt šo grāmatu, lūdzu apstipriniet piekrišanu izplatīšanas noteikumiem

„Visietverošais Kristus”
„Visietverošais Kristus”
by Witness Lee
No aizmugures vāka: "Viscaur Vecajā derībā sastopamie prototipi un tēli sniedz brīnišķīgu priekšstatu par mūsu Glābēju Jēzu Kristu. Viens no pašiem nozīmīgākajiem prototipiem, kam līdz šim nebija pievērsta uzmanība, ir labā zeme. Grāmatā „Visietverošais Kristus” Vitness Lī izskaidro virkni teksta fragmentu no Piektās Mozus grāmatas, parādot, ka tā zeme, kuru iemantoja Izraēla bērni, ir pilnīgs visietverošā Kristus prototips, kas ir mūsu Jaunās derības mantojums. Viņš sniedz detalizētu pētījumu aprakstu par dažām šīs labās zemes neizdibināmajam bagātībām. Katrs prototips tiek izskaidrots un sasaistīts ar mūsu kā ticīgo pieredzi. Šī grāmata no sākuma līdz beigām mudina Dieva meklētājus dienu no dienas pieredzēt un baudīt Kristu kā šo labo zemi, lai piepildītu Dieva mūžīgo nodomu."

Lejupielādēt PDF Lai varētu lejuplādēt šo grāmatu, lūdzu apstipriniet piekrišanu izplatīšanas noteikumiem

„Dieva mājsaimniecība”
„Dieva mājsaimniecība”
by Witness Lee
No aizmugures vāka: „Vočmens Nī 1927. gadā publicēja savu grāmatu “Garīgais cilvēks”, kas stāsta par kristiešu izaugsmi un pilnveidošanos un ir pieskaitāma garīgās klasikas darbiem. Tajā grāmatā Nī izklāsta vienkāršo Bībeles patiesību par to, ka cilvēks sastāv no trim daļām – gara, dvēseles un ķermeņa -, kas ir centrālā un nepieciešamā atklāsme ticīgajiem, lai tie varētu attīstīties un pilnveidoties savā garīgajā dzīvē. Izmantojot to par pamatu, Vočmena Nī tuvākais un uzticamākais līdzstrādnieks Vitness Lī savā grāmatā “Dieva mājsaimniecība” izklāsta Bībeles centrālo atklāsmi – to, ka Dievs grib izdalīt Sevi cilvēkā Sevis pilnai izpausmei draudzē. Grāmatā “Dieva mājsaimniecība” Lī skaidri atklāj Dievišķās Trīsvienības kustību un sniedz ticīgajiem praktiskus padomus, kā sadarboties ar Viņu Viņa mūžīgā plāna īstenošanai.”

Lejupielādēt PDF Lai varētu lejuplādēt šo grāmatu, lūdzu apstipriniet piekrišanu izplatīšanas noteikumiem

„Kristīgās dzīves pamatelementi” (3. sējums).
„Kristīgās dzīves pamatelementi” (3. sējums).
by Witness Lee and Watchman Nee
No aizmugures vāka: „Ir vēl vairākas citas kristīgai dzīvei būtiski nozīmīgas Kristus pieredzes. Mums kā ticīgajiem vajadzētu dzīvot saskaņā ar augstāko dzīves principu, nevis tikai saskaņā ar laba un ļauna principu. Kad mūsos darbojas Dieva dzīvība, šīs dzīvības spīdēšana ieved mūs pareizajā dzīvē un kopā ar citiem ticīgajiem uzceļ mūs par kopīgu Dieva izpausmi – draudzi. Grāmatas „Kristīgas dzīves pamatelementi” trešajā sējumā tās autori Vočmens Nī un Vitness Lī sīki apraksta šīs pieredzes. Šie vēstījumi sniegs garīgo barību visiem ticīgajiem, kā viņu personīgai augšanai Tajā Kungā, tā arī draudzes augšanai un celšanai.

Lejupielādēt PDF Lai varētu lejuplādēt šo grāmatu, lūdzu apstipriniet piekrišanu izplatīšanas noteikumiem

„Dzīvības ziņa”
„Dzīvības ziņa”
by Witness Lee
No aizmugures vāka: „Dieva vēlēšanās ir iegūt pilnu, kopīgu izpausmi cilvēkā, kas nestu Viņa tēlu, paustu Viņa godību un kam būtu Viņa vara darīt galu Viņa ienaidniekam. Taču ļoti maz ticīgo izprot, ka šo vēlēšanos iespējams īstenot vienīgi caur paša Dieva dzīvību. Vēl mazāk ir to, kas ir pievērsušies dievišķās dzīvības iepazīšanas un pieredzēšanas jautājumam, dzīvības, kas mums darīta pieejama caur Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Grāmatā „Dzīvības ziņa” Vitness Lī apgaismo taku, kas ved uz dzīvību, taku, kas sākas ar atdzemdināšanu un turpinās ar iekšējās dzīvības sajūtas iepazīšanu. „Dzīvības ziņa” ieliek pamatu patiesai Kristus pieredzēšanai, un tā ir labs ievads viņa otrai grāmatai „Dzīvības pieredze”."

Lejupielādēt PDF Lai varētu lejuplādēt šo grāmatu, lūdzu apstipriniet piekrišanu izplatīšanas noteikumiem

„Godpilnā draudze”
„Godpilnā draudze”
by Watchman Nee
No aizmugures vāka: „Dievs skata draudzi - izpirktos ticīgos - no debesu perspektīvas. Dievs nebūt neuzskata draudzi par grēka un grēku uzvarētu, Dievs uzskata draudzi par triumfējošu un godpilnu Kristus līdzinieku. Grāmatā „Godpilnā draudze” Vočmens Nī aplūko četrus nozīmīgus šīs draudzes reprezentēšanas veidus Bībelē: Ieva Pirmās Mozus grāmatas 2. nodaļā, sieva Vēstules efeziešiem 5. nodaļā, sieviete Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā un Līgava Atklāsmes grāmatas 21. un 22. nodaļā. Katrā no šiem gadījumiem viņš parāda draudzes augsto aicinājumu piepildīt Dieva mūžīgo nodomu. Šo jauno un svaigo grāmatas “Godpilnā draudze” tulkojumu tagad papildina nesen atrastas ar roku rakstītas piezīmes, kas padara šo izdevumu par vispilnīgāko Vočmena Nī laika posmā no 1939. gada rudens līdz 1942. gada rudenim nolasīto vēstījumu apkopojumu.”

Lejupielādēt PDF Lai varētu lejuplādēt šo grāmatu, lūdzu apstipriniet piekrišanu izplatīšanas noteikumiem