خط مشی ما برای توزیع فایل‌های موجود در این سایت

Living Stream Ministry نسخه الکترونیکی این هفت کتاب را به رایگان در دسترس قرار داده است. امیدواریم افراد بسیاری بتوانند همه این کتب را مطالعه و به دیگران توصیه کنند. بدینوسیله محترمانه درخواست می‌کنیم که به منظور حفظ نظم و ترتیب، فایل‌های چاپ شده را صرفاً به استفاده شخصی خود محدود سازید. خواهشمند است این فایل‌ها را به هیچ شکلی در جای دیگر به اشتراک نگذارید. در صورتی که مایلید نسخه دیگری بجز این داشته باشید، لطفاً قصد خود را از این کار با جزئیات کامل نوشته و همراه با درخواست مجوز به mmb.permissions@lsm.org ارسال فرمایید. ضمناً خواهشمند است تمام حقوق محفوظ شده را بر اساس قانون قابل اجرا رعایت فرمایید. اصلاح یا جداسازی این فایل‌های PDF به هیچ وجه و برای هیچ منظور مجاز نیست.