Làm thế nào để bắt đầu đọc những sách trong loạt sách này


	Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1 
	Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 2 
	Đấng Christ bao-hàm-tất-cả 
	Gia Tể của Đức Chúa Trời 
	Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 3 
	Hiểu biết sự sống 
	Hội Thánh vinh hiển

Các sách trong loạt này có thể được tải xuống dưới dạng tập tin PDF. Bạn sẽ cần Adobe Reader miễn phí có sẵn để xem và in các tập tin PDF. Vui lòng đọc cẩn thận chính sách phân phối mà theo đó các tập tin này được cung cấp. Các ấn phẩm có sẵn để tải xuống được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể, từ nội dung cơ bản nhất đến nâng cao nhất. Sự sắp xếp này nhằm tối đa hóa sự hiểu biết và đánh giá cao của bạn đối với các chủ đề được trình bày.

Về tiến trình đọc bảy quyển này, xin bắt đầu với Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1; quyển này là lời giới thiệu về bộ sách. Sau đó, hãy đọc bộ tiếp theo gồm ba quyển theo thứ tự đã có. Bộ thứ hai này đề cập đến một số thực hành cơ bản lành mạnh của Cơ Đốc nhân, giới thiệu Christ là thực tại của mọi điều tích cực và là trung tâm của kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, mà Kinh thánh gọi là "Gia tể của Đức Chúa Trời" (1 Ti-mô-thê 1:4). Với điều này là nền tảng, ba quyển cuối cùng khải thị những kinh nghiệm cao hơn của tín đồ về sự sống thần thượng và trình bày mục tiêu cuối cùng của Đức Chúa Trời qua Hội thánh. Chúng tôi hi vọng rằng việc đọc theo từng bước qua cả loạt sách như vậy sẽ hữu ích cho việc biết Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài.