LIVING STREAM MINISTRY

สิ่งตีพิมพ์สำหรับแจกจ่ายแก่มวลชน

จะเริ่มต้นอ่านหนังสือในชุดนี้อย่างไร


	องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1 
	องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2 
	พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง 
	แผนการบริหารของพระเจ้า 
	องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3 
	ทำความรู้จักกับชีวิต 
	คริสตจักรที่มีสง่าราศี

คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือในชุดนี้เป็นไฟล์สกุล PDF อุปกรณ์ของคุณจำเป็นต้องมี Adobe Reader ซึ่งติดตั้งได้ฟรี ก่อน คุณจึงจะดูและพิมพ์ไฟล์สกุล PDF ได้. กรุณาอ่าน นโยบายในการแจกหนังสือ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการแจกไฟล์เหล่านี้ให้ละเอียด. หนังสือเหล่านี้ถูกเรียงลำดับจากเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่สุด ไปสู่เนื้อหาขั้นสูงสุด. การเรียงลำดับเช่นนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้คุณเข้าใจและชื่นชมหัวข้อต่างๆ ในหนังสือเหล่านี้ได้มากที่สุด.

เมื่อคุณเริ่มอ่านหนังสือเจ็ดเล่มนี้ คุณควรเริ่มอ่านจาก องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1; ซึ่งถือเป็นบทนำของหนังสือเจ็ดเล่มนี้. จากนั้นจึงอ่านสามเล่มในชุดที่สองตามลำดับที่เรียงไว้. ชุดที่สองครอบคลุมถึงภาคปฏิบัติพื้นฐานซึ่งจะทำให้ชีวิตคริสเตียนมีพลานามัย โดยจะแนะนำให้คุณรู้จักพระคริสต์ ในฐานะที่ทรงเป็นความเที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในด้านบวกและเป็นศูนย์กลางในโครงการของพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์เรียกโครงการนี้ว่า “แผนการบริหารของพระเจ้า” (1ตธ.1:4). เมื่อมีเรื่องนี้เป็นฐานรากแล้ว หนังสือสามเล่มสุดท้ายจะเปิดเผยถึงประสบการณ์ในขั้นต่อๆ ไปซึ่งผู้เชื่อทั้งหลายควรมีต่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ และเผยให้เห็นถึงเป้าหมายที่สูงสุดของพระเจ้า ซึ่งต้องอาศัยคริสตจักรจึงจะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้. เราหวังว่าการอ่านไปทีละขั้นเช่นนี้จนจบทั้งเจ็ดเล่ม จะช่วยให้คุณได้รู้จักพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์