Náhled a stažení knižních souborů

Níže naleznete seznam sedmi knih v této řadě, rozdělených podle témat od základních, středně pokročilých k pokročilým. V případě, že potřebujete pomoc při stahování knih, přejděte na stránku Technická podpora. Prosím, potvrďte níže souhlas s podmínkami distribuce pro stažení Vaší knihy.

Podmínky distribuce souborů dostupných na těchto stránkách

Společnost Living Stream Ministry s radostí zpřístupňuje bezplatnou elektronickou verzi výše uvedených sedmi knih. Doufáme, že všechny tyto knihy najdou mnoho čtenářů, kteří je rádi doporučí dalším. V zájmu zachování dobrého pořádku Vás prosíme, abyste omezili tisk těchto souborů pouze pro vlastní potřebu. Prosíme Vás, abyste tyto soubory v žádné podobě nepřeposílali dál. Máte-li zájem o větší počet kopií přesahující výše uvedené podmínky, zašlete prosím podrobné písemné objasnění zamýšleného užití s žádostí o povolení na naši adresu mmb.permissions@lsm.org. Rovněž Vás prosíme, abyste respektovali všechna autorská práva ve shodě s platnými zákony. Tyto PDF soubory není možno žádným způsobem upravovat ani rozdělovat na menší části za jinými účely.

Základní prvky křesťanského života, Svazek 1.
Základní prvky křesťanského života, Svazek 1.
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: "Křesťanský život je velmi smysluplný a přesto mnozí lidé nerozumějí základním prvkům tohoto života tak, jak jsou předloženy v Božím Slově, Bibli. První svazek Základních prvků křesťanského života od Watchmana Nee a Witnesse Lee nás uvádí do pojmu křesťanský život a charakterizuje jej. První kapitola, zabývající se tajemstvím lidského života, podává informace o Božím plánu spasení. Další kapitoly podrobně popisují několik základních zkušeností křesťana. Poslední kapitola odkrývá hlavní klíč ke křesťanskému životu - prožitek Krista v duchu věřících. Těm, kdo hledají Boha, a věřícím, kteří touží růst v Kristu, tato kázání poskytnou pevný základ pro bohatý a smysluplný křesťanský život ."

Stahovat PDF Prosím potvrďte souhlas s podmínkami distribuce pro stažení této knihy.

Základní prvky křesťanského života, Svazek 2.
Základní prvky křesťanského života, Svazek 2.
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: "Ústředním bodem křesťanského života je poznání Krista samotného. K tomu je zapotřebí, abychom se jej dotýkali a abychom jej zakoušeli živoucím způsobem každý den. Taková zkušenost zahrnuje některé základní prvky, například správnou duchovní potravu, pravidelné duchovní uctívání a hluboký duchovní růst. V Základních prvcích křestanského života, druhém svazku, od Watchmana Nee a Witnesse Lee, jsou popsány tři základní prvky pro zdravý křesťanský život - trávení času s Pánem, dotýkání se ho jednoduchým způsobem, a hluboký růst v něm. Tato kázání přivedou hledající křesťany do bohatého vyživování Božího slova, do dotýkání se Krista v každém okamžiku, a do hlubokého, skrytého prožívání Boha."

Stahovat PDF Prosím potvrďte souhlas s podmínkami distribuce pro stažení této knihy.

Všezahrnující Kristus
Všezahrnující Kristus
by Witness Lee
From the back cover: "Všechny předobrazy ve Starém zákoně předkládají nádherný pohled na našeho Spasitele Ježíše Krista. Jedním z nejdůležitějších, i když často přehlížených, předobrazů, je dobrá země. V knize Všezahrnující Kristus Witness Lee vykladá různé části 5. knihy Mojžíšovy a ukazuje, že země, kterou zdědili synové Izraele, je plným předobrazem Krista, který je naším dědictvím v Novém zákoně. Překládá podrobnou studii některých nevystižitelných bohatství dobré země. Každý z těchto předobrazů je vysvětlen a následně vztažen na zkušenost nás coby věřících. Všezahrnující Kristus od začátku až do konce povzbuzuje ty, kdo hledají Boha, aby každý den zakoušeli a užívali Krista jako dobrou zemi, aby tak byl naplněn Boží věčný záměr."

Stahovat PDF Prosím potvrďte souhlas s podmínkami distribuce pro stažení této knihy.

Boží ekonomie
Boží ekonomie
by Witness Lee
From the back cover: "V roce 1927 vydal Watchman Nee svoji knihu Duchovní člověk o křesťanském růstu a postupu, která se stala klasikou. V této knize Nee překládá prostou biblickou pravdu o tomu, že člověk sestává ze tří částí - ducha, duše a těla - jako ústřední a nezbytné zjevení pro věřící, aby mohli postupovat ve svém duchovním životě. V Boží ekonomii Neeho nejbližší spolupracovník Witness Lee, kterému Nee nejvíce důvěřoval, buduje na tomto základu, aby odhalil ústřední zjevení Bible - tedy, že Bůh chce rozdílet sám sebe do člověka, aby byl plně vyjádřen v církvi. V Boží ekonomii Lee jasně ukazuje pohyb Boží trojice a předkládá věřícím praktické způsoby, jak s Bohem spolupracovat pro naplnění Jeho věčného plánu."

Stahovat PDF Prosím potvrďte souhlas s podmínkami distribuce pro stažení této knihy.

Základní prvky křesťanského života, Svazek 3.
Základní prvky křesťanského života, Svazek 3.
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: "V křesťanském životě jsou ještě další základní prožitky Krista. Jako věřící máme žít podle vyššího principu života, a nikoliv jen podle principu správného a nesprávného. Když v nás působí Boží život, jeho záře nás přivádí do správného způsobu života a buduje nás spolu s ostatními věřícími v souhrnné Boží vyjádření, jímž je církev. Tyto zkušenosti podrobně rozebírá třetí svazek Základních prvků křesťanského života od Watchmana Nee a Witnesse Lee. Kázání v této knize poskytnou všem věřícím duchovní pokrm pro jejich růst v Pánu i pro růst a budování církve."

Stahovat PDF Prosím potvrďte souhlas s podmínkami distribuce pro stažení této knihy.

Poznání života
Poznání života
by Witness Lee
From the back cover: "Boží touhou je získat plné, souhrnné vyjádření v člověku, který ponese Boží podobu, bude projevovat Boží slávu a disponovat Boží autoritou, aby mohl zvítězit nad nepřítelem Boha. Avšak velmi málo věřících si uvědomuje, že tato touha může být naplněna jedině skrze vlastní život Boha. Ještě méně věřících se božského života dotklo a zakusilo jej, jak nám to umožňuje Kristova smrt a vzkříšení. V knize Poznání života osvětluje Witness Lee stezku vedoucí k životu. Začíná znovuzrozením a pokračuje k poznání a žití podle vnitřního vnímání života. Kniha Poznání života je skvělým základem pro dosažení pravého prožitku Krista a užitečným úvodem k navazující knize Witnesse Lee Zkušenost života."

Stahovat PDF Prosím potvrďte souhlas s podmínkami distribuce pro stažení této knihy.

Slavná církev
Slavná církev
by Watchman Nee
From the back cover: "Bůh pohlíží na církev, vykoupené věřící, z nebeské perspektivy. Vůbec ji nevidí jako přemoženou mocí hříchu ani jednotlivými hříchy, ale vidí ji jako vítězný a slavný Kristův protějšek. V knize Slavná církev se Watchman Nee věnuje čtyřem významným biblickým obrazům církve: Evě v 1. knize Mojžíšově, manželce v listu Efezským 5, ženě ve Zjevení 12 a Nevěstě ve Zjevení 21 a 22. Na každém z těchto příkladů ukazuje vznešené poslání církve, kterým je plnit věčný Boží záměr. Tento nový a svěží překlad Slavné církve je doplněn nedávno objevenými rukopisnými poznámkami, které z této knihy činí nejucelenější záznam kázání přednesených Watchmanem Nee od podzimu 1939 do podzimu 1942."

Stahovat PDF Prosím potvrďte souhlas s podmínkami distribuce pro stažení této knihy.