LIVING STREAM MINISTRY

വിതരണത്തിനുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്

മുന്കൂട്ടി കണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഫയലുകള് ഡൌണ് ലോഡ് ചെയ്യുക

ഈ പരന്പരയിലെ പുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനം, മധ്യമം, ഉന്നതനിലവാരം പുലര്ത്തുന്നവ എന്നിങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വായിക്കാനായി ഡഔണ് ലോഡ് ലിങ്ക് ക്ളിക് ചെയ്യുക

ഈ സൈറ്റിലെ ഫയലുകളുടെ വിതരണ നയം

ഈ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് സഔജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ലിവിംഗ് സ്ട്രീം മിനിസ്ട്രി സന്നദ്ധമാണ്.അനേക൪ ഈ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവ൪ക്ക് സൌജന്യമായി പക൪ന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഉപേയാഗങ്ങളുടെ പരിധിയില് നിന്നും ഈ ഫയലുകളുടെ അച്ചടിക്കായി കൂടുതല് ഓ൪ഡ൪ ഉണ്ടാകുവാ൯ ഞങ്ങള് ആവശ്യപ്പടുന്നു. .ദയവുചെയ്ത് ഒരു രൂപത്തിലും, മററ് എവിടെയും ഈ ഫയലുകള് അയച്ചുകൊടുക്കരുത്. നിങ്ങള് ഇതിന്റെ ഡ്യൂപ്ളിക്കേററ് കോപ്പി എടുക്കുവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില് mmb.permissions@lsm.org എന്ന അഡ്രസ്സില് എഴുതിയ ഒരു അപേക്ഷയുമായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ, എല്ലാ പക൪പ്പാവകാശവും പ്രായോഗിക നിയമത്തിന് വിധേയമാണ്. ഈ PDF ഫയലുകള് മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഒരു തരത്തിലും പരിഷ്കരിക്കുവാനോ, അഴിച്ചുപണിയുവാനോ പാടില്ല

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് - വാല്യം ഒന്ന്
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് - വാല്യം ഒന്ന്
by Witness Lee and Watchman Nee
പി൯ കവറില് നിന്ന്: ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രധാനവും അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണവുമാണ്. എന്നാലും ദൈവവചനമായ വേദപുസ്തകത്തില് നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് അനേകരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വാച്മാ൯ നീ യും, വിറ്റ്നസ് ലീ യും എഴുതിയ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് ഒന്നാം വാല്യത്തില് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും വിവരിക്കുകയും രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ‘മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ മര്മ്മം’ എന്ന പുസ്തകത്തില് നല്കിയിരിക്കുന്നു. തുടര്ന്നുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങള് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു. ഒടുവിലത്തെ അദ്ധ്യായം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ താക്കോല് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യാത്മാവിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച അനുഭവം, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ക്രിസ്തുവില് വളരുവാന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികള്ക്ക് ഈ ദൂതുകള് ധന്യവും, അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണവുമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനുള്ള സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം ഇടും.

ഡൌണ് ലോഡ് ചെയ്യുക PDF ഈ പുസ്തകം ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ വിതരണ നയം ദയവായി അംഗീകരിക്കുക.

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് - വാല്യം രണ്ട്
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് - വാല്യം രണ്ട്
by Witness Lee and Watchman Nee
പി൯ കവറില് നിന്ന്: പി൯ കവറില് നിന്ന്:
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രവിഷയം ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ അറിയുക എന്നാണ്. ഇതിന് സജീവമായ വിധത്തില് ഓരോ ദിവസവും നാം അവനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവനെ അനുഭവമാക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ അനുഭവത്തിന് ശരിയായ ആത്മീയ ഭക്ഷണം, ക്രമമായ ആത്മീയ ആരാധന, ആത്മീയ വളര്ച്ച എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ ചില അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് രണ്ടാം വാല്യത്തില് വാച്മാ൯ നീ യും, വിറ്റ്നസ് ലീ യുംആരോഗ്യകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടതായ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘കര്ത്താവിനോടുകൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക, അവനുമായി ലളിതമായ രീതിയില് ബന്ധപ്പെടുക, അവനില് ആഴമായി വളരുക എന്നിവയാണ്’. ഈ ദൂതുകള് അന്വേഷകരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദൈവവചന സംബന്ധമായ പോഷണത്തിലേയ്ക്കും, ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച ആഴമുള്ള, ഗൂഡമായ അനുഭവത്തിലേയ്ക്കും കൊണ്ടുവരും.

ഡൌണ് ലോഡ് ചെയ്യുക PDF ഈ പുസ്തകം ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ വിതരണ നയം ദയവായി അംഗീകരിക്കുക.

സ൪വ്വവും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവനായ ക്രിസ്തു
സ൪വ്വവും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവനായ ക്രിസ്തു
by Witness Lee
പി൯ കവറില് നിന്ന്: പഴയ നിയമത്തില് ആകമാനം കാണപ്പെടുന്നതായ മുന്കുറികളും ചിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവിന്റെ ഒരു അത്ഭുത ദൃശ്യം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. മുന്കുറികളില് ഏറ്റവും സുപ്രധാനവും, എന്നാല് അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് കനാന് നാടായ നല്ല ദേശം. സ൪വ്വവും ഉള്ക്കൊളളുന്നവനായ ക്രിസ്തുവില് വിറ്റ്നസ് ലീ ആവര്ത്തവപുസ്തകത്തിലെ ഭാഗങ്ങള്, യിസ്രായേല് മക്കള് അവകാശമാക്കിയ ദേശം. പുതിയ നിയമത്തിലെ നമ്മുടെ അവകാശമായ സ൪വ്വവും ഉള് ക്കൊളളുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിന് പൂര്ണ്ണ മുന്കുറിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നു. അതിലെ തോടുകളും നദികളും, അതിലെ കോതന്പും, യവവും അതിലെ അത്തിപ്പഴങ്ങളും മുന്തിരിവളളികളും മാത്രമല്ല, അതിലെ ഇരുന്പും, കല്ലുകളും ഉള്പ്പെടെ നല്ല ദേശത്തെ അപ്രമേയ സന്പത്തില് ചിലതിനെക്കുറിച്ചുളള വിശദമായ പഠനം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ വിശ്വാസിയും സര് വ്വവും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവനായ ക്രിസ്തുവില് പ്രവേശിക്കുകയും, പോരാടുകയം ചെയ്യണം. അനുദിനം ക്രിസ്തുവിനെ നല്ലദേശം എന്ന നിലയില് ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിര്ണ്ണയം നിറവേറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി ആസ്വദിക്കുവാനും, അനുഭവമാക്കുവാനും, പ്രയോഗിക്കുവാനും ദൈവാന്വേഷകരെ സര് വ്വവും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവനായ ക്രിസ്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഡൌണ് ലോഡ് ചെയ്യുക PDF ഈ പുസ്തകം ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ വിതരണ നയം ദയവായി അംഗീകരിക്കുക.

ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ
ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ
by Witness Lee
പി൯ കവറില് നിന്ന്: “1927-ല് Witness Lee ക്രിസ്തീയ വളര്ച്ചയെയും പുരോഗതിയെയും സംബന്ധിച്ച തന്റെ ആത്മീയ സാഹിത്യ കൃതിയായ ‘ആതാമീയ മനുഷ്യന്’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആ പുസ്തകത്തില്, വിശ്വാസികള് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തില് വളരുവാനും, പുരോഗമിക്കുവാനുമുള്ള മുഖ്യവും, ആവശ്യവുമായ വെളിപാടായി, ആത്മാവ്, ദേഹി, ദേഹം എന്നീ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുള്ളവനാണ് മനുഷ്യന് എന്ന ലളിതമെന്നു തോന്നുന്ന വേദപുസ്തക സത്യം Nee- അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയില് Nee- യുടെ അടുത്തവനും, വിശ്വസ്തനുമായ സഹപ്രവര്ത്തകന് Witness Lee തന്റെ സന്പൂര്ണ്ണമായ ആവിഷ്കാരത്തിനുവേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനിലേയ്ക്ക് സ്വയം പകര്ന്നുകൊടുക്കുവാന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന സുപ്രധാന വേദപുസ്തക വെളിപ്പാട് തുറന്നു കാട്ടുവാന് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേല് പണിയുന്നു. ഇതാണ് ദൈവപദ്ധതി, ദൈവവ്യവസ്ഥ. ദൈവത്തിന്രെ വ്യവസ്ഥയില്, തന്റെ വ്യവസ്ഥപ്രകാരമുള്ള ദിവ്യത്രിത്വത്തിന്റെ നീക്കം Lee വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും, നിത്യപദ്ധതിയുടെ നിറവേറലിനു വേണ്ടി അവനോട് സഹകരിക്കുവാനുള്ള പ്രായോഗിക മാര്ഗ്ഗത്തിള് വിശ്വാസികള്ക്ക് നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ഡൌണ് ലോഡ് ചെയ്യുക PDF ഈ പുസ്തകം ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ വിതരണ നയം ദയവായി അംഗീകരിക്കുക.

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് - വാല്യം  മൂന്ന്
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് - വാല്യം മൂന്ന്
by Witness Lee and Watchman Nee
പി൯ കവറില് നിന്ന്: പി൯ കവറില് നിന്ന്:
“ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് അനുഭവങ്ങളുള്ള വിശ്വാസികള് എന്ന നിലയില് നാം ശരിയും തെറ്റും എന്ന പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്ന മക്കള്, ജീവന്റെ ഏറെ ഉന്നതമായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. ദൈവജീവന് നമ്മില് വ്യാപരിക്കുന്പോള് ഈ ജീവന്റെ തിളക്കം നമ്മെ ശരിയായ ഒരു ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരികയും, ദൈവത്തിന്റെ സംഘാതമായ ഒരു ആവിഷ്കാരത്തിലേയ്ക്ക് വിശ്വാസികളോടുകൂടെ നമ്മെ കെട്ടുപണി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ‘സഭ. ‘ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങള് മൂന്നാം വാല്യത്തില് വാച്മാ൯ നീയും, വിറ്റ്നസ് ലീ യും ഈ അനുഭവങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു. കര്ത്താവില് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വ്യക്തിപരമായ വളര്ച്ചക്കും സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്കും വേണ്ടി ആത്മീയപോഷണം അവരിലേയ്ക്ക് ഈ ദൂതുകള് വഴി ലഭിക്കുന്നു.”

ഡൌണ് ലോഡ് ചെയ്യുക PDF ഈ പുസ്തകം ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ വിതരണ നയം ദയവായി അംഗീകരിക്കുക.

ജീവന്റെപരിജ്ഞാനം
ജീവന്റെപരിജ്ഞാനം
by Witness Lee
പി൯ കവറില് നിന്ന്: “ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും ഉദ്ദേശ്യവും തന്റെ സ്വരൂപം വഹിക്കുന്നവനും, തന്റെ തേജസ്സ് വെളിപ്പടുത്തുന്നവനും, തന്റെ ശത്രുവിനെ നേരിടുവാന് അധികാരം ഉള്ളവനുമായ മനുഷ്യനില് ഒരു പൂര്ണ്ണമായ, സംഘാതമായ ആവിഷ്കാരം നേടുക എന്നതാണ്. എന്നാലും, ഈ ആഗ്രഹവും, ഉദ്ദേശ്യവും സാധിക്കുവാന് കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തജീവനിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ന് വളരെ ചുരുക്കം വിശ്വാസികളെ അറിയുന്നുള്ളു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും, പുനരുത്ഥാനവും മുഖാന്തരം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യജീവനെ അറിയുകയും, അനുഭവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം സ്പര്ശിച്ചിട്ടുള്ളവര് അതിലും വിരളമാണ്. അന്വേഷകരായ അനേകം വിശ്വാസികള് ഉണ്ടെങ്കില് തന്നെയും. ജീവന്റെ മാര്ഗ്ഗം അപൂര്വ്വം പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളു. പകരം, തീക്ഷ്ണതയും, അറിവും, ശക്തിയും, വരങ്ങളും ഉള്പ്പെടെ അനേക കാര്യങ്ങളെ ജീവനായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തില്.....നാം ദിവ്യജീവന് പ്രാപിക്കുന്നതായ “വീണ്ടുംജനനം” തുടങ്ങി, ജീവന്റെ ആന്തരിക ബോധം അനുസരിച്ച് അറിയുകയും, ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുവാന് പുരോഗമിക്കുന്നതുവരെ, ജീവനിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നതായ പാത തെളിയിക്കുന്നു. ജീവന്റെ പരിജ്ഞാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരിയായ അനുഭവത്തിന് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു അടിസ്ഥാനവും, വിറ്റ്നസ് ലീ യുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ ’ജീവന്റെ അനുഭവ’ത്തിന് സഹായകമായ ഒരു അവതാരികയും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു”.

ഡൌണ് ലോഡ് ചെയ്യുക PDF ഈ പുസ്തകം ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ വിതരണ നയം ദയവായി അംഗീകരിക്കുക.

മഹത്വപൂ൪ണ്ണമായ സഭ
മഹത്വപൂ൪ണ്ണമായ സഭ
by Watchman Nee
പി൯ കവറില് നിന്ന്: “സഭയില് വിശ്വാസികളെ ഒരു സ്വര്ഗ്ഗീയമായ കാഴ്ചപ്പാടില് നിന്നു വീക്ഷിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെയും പാപങ്ങളുടെയും ശക്തിയാല് അവളെ കാണുന്നതിനു പകരം ദൈവം സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയകരവും, മഹത്വപൂര്ണ്ണവുമായ നേരിണയായി കണ്ടു. സഭ സകലത്തിലും സകലവും നിറയ്ക്കുന്നവനെ പൂര്ണ്ണമായും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. മഹത്വപൂര്ണ്ണമായ സഭയില് വാച്മാ൯ നീ വേദപുസ്തകത്തിലെ നാല് പ്രധാന പ്രതിനിധികളെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു. ഉല്പത്തിയിലെ ഹവ്വയും, എഫെ.5-ലെ ഭാര്യയും, വെളി.12-ലെ സ്ത്രീയും, വെളി21,22-ലെ മണവാട്ടിയും. ഓരോ ഉദാഹരണത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ അനാദിനിര്ണ്ണയം നിറവേറ്റുവാനുള്ള സഭയുടെ ഉന്നതമായ വിളിയെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈയിടെ കണ്ടെത്തിയതായ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികള് ഈ പുതിയതും നവീനവുമായ മഹത്വപൂര്ണ്ണമായ സഭയുടെ പരിഭാഷയെ സഹായിക്കുന്നു. 1939-42- ലെ ശിശിരകാലഘട്ടത്തില് നല്കിയ ദൂതുകള് ഏറ്റവും പുതിയ രേഖയായിതീരുന്നു. ‘ജയാളികളും ദൈവത്തിന്റെ യുഗപരമായ നീക്കങ്ങളും’ എന്നത് ഈ കുറിപ്പുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ഭാഗമാണ്”.

ഡൌണ് ലോഡ് ചെയ്യുക PDF ഈ പുസ്തകം ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ വിതരണ നയം ദയവായി അംഗീകരിക്കുക.