I-preview at I-download ang Mga File ng Aklat

Ang mga aklat sa seryeng ito ay nakalista sa ibaba at nakaayos mula sa pangunahin hanggang intermedya hanggang sa pinakamataas na mga paksa. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-download ng mga aklat, bisitahin ang aming Suportang Pahina. Mangyaring sumang-ayon sa patakaran sa pamamahagi sa ibaba upang paganahin ang inyong mga pag-download ng aklat.

Ang aming Patakaran para sa Pamamahagi ng mga File sa Site na ito.

Ang Living Stream Ministry ay nalulugod na gawing libre ang paggamit sa mga elektronikong bersyon ng pitong aklat na ito. Umaasa kami na marami ang magbabasa sa lahat ng mga aklat na ito at huwag mag-atubiling sabihin ito sa iba. Hinihiling namin para sa mabuting kaayusan na ang pag-imprenta ng mga file na ito ay maging limitado sa iyong pansariling paggamit. Mangyaring huwag i-repost ang mga file na ito sa anumang lugar sa anumang anyo. Kung nais ninyong kopyahin ang higit pa rito, mangyaring magpadala ng detalyadong nakasulat na paliwanag ng nilalayong paggamit at humiling ng permiso sa mmb.permissions@lsm.org. Hinihiling din namin na ang lahat ng mga abiso sa copyright ay igalang ayon sa naaangkop na batas. Ang mga PDF file na ito ay hindi dapat baguhin o kalasin sa anumang paraan para sa anumang iba pang paggamit.

Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 1
Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 1
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: Ang buhay-Kristiyano ay punô ng kahalagahan at kahulugan,ngunit maraming tao ang hindi nakauunawa ng mga pangunahing elemento ng buhay na ito gaya ng pagkakalahad sa Salita ng Diyos, ang Biblia. Sa Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano, Tomo Isa, nina Watchman Nee at Witness Lee, ang buhay-Kristiyano ay ipinakilala at inilarawan. Ang plano ng pagliligtas ng Diyos ay inilahad sa unang kapitulo sa hiwaga ng pantaong buhay. Idinedetalye ng mga sumusunod na kapitulo ang ilang pangunahing karanasan ng isang Kristiyano. Inilalahad ng huling kapitulo ang sukdulang susi sa buhay-Kristiyano ng isang mananampalataya—ang karanasan kay Kristo sa loob ng pantaong espiritu. Para sa mga naghahanap sa Diyos at para sa mga mananampalatayang nagnanais na lumago sa loob ni Kristo, ang mga mensaheng ito ay magtatatag ng isang matibay na pundasyon para sa isang mayaman at makahulugang buhay-Kristiyano.

I-download PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 2
Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 2
by Watchman Nee and Witness Lee
From the back cover: Ang sentrong punto ng buhay-Kristiyano ay ang makilala si Kristo Mismo. Kaya kailangan nating makaugnay at maranasan Siya sa isang buháy na paraan araw kada araw.Nagpapaloob ang ganitong karanasan ng ilang pangunahing elemento, kabilang ang wastong espiritwal na pagkain, regular na espiritwal na pagsamba, at malalim na espiritwal na paglago. Sa Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano, Tomo Dalawa, nina Watchman Nee at Witness Lee, tatlong pangunahing elemento para sa isang malusog na buhay-Kristiyano ang inilalahad: ang paggugol ng panahon sa Panginoon, ang pakikipag-ugnay sa Kanya sa isang simpleng paraan, at ang paglago nang malalim sa Kanya. Dadalhin ng mga mensaheng ito ang mga naghahanap na Kristiyano tungo sa mayamang pagkain sa Salita ng Diyos, sa bawat sandaling pakikipag-ugnay kay Kristo, at tungo sa malalim, natatagong karanasan sa Diyos.

I-download PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Ang Nagpapaloob ng Lahat na Kristo
Ang Nagpapaloob ng Lahat na Kristo
by Witness Lee
From the back cover: Ang Nagpapaloob ng Lahat na Kristo Lahat ng sagisag at larawan na matatagpuan sa buong Lumang Tipan ay nagpapakita ng isang kamangha-manghang pananaw hinggil sa ating Tagapagligtas na si Hesu-Kristo. Isa sa mga pinakamakahulugan gayunpama’y di-napapansing sagisag ay ang mabuting lupain. Sa Ang Nagpapaloob ng Lahat na Kristo, ipinaliliwanag ni Witness Lee ang mga bahagi ng aklat ng Deuteronomio, na nagpapakitang ang lupaing minana ng mga anak ni Israel ay isang ganap na sagisag ni Kristo, na siyang ating Bagong Tipang mana. Inilalahad niya ang isang detalyadong pag-aaral ng ilan sa mga di-malirip na kayamanan ng mabuting lupain. Bawat sagisag ay ipinaliwanag at iniaplay sa ating karanasan bilang mga mananampalataya. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hinihikayat ng Ang Nagpapaloob ng Lahat na Kristo ang mga naghahanap sa Diyos na araw-araw na danasin at tamasahin si Kristo bilang mabuting lupain para sa pagsasakatuparan ng walang-hanggang layunin ng Diyos.

I-download PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Ang Ekonomiya ng Diyos
Ang Ekonomiya ng Diyos
by Witness Lee
From the back cover: Noong 1927, inilimbag ni Watchman Nee ang kanyang espiritwal na klasiko tungkol sa pang-Kristiyanong paglago at pagsulong, Ang Espiritwal na Tao. Sa aklat na iyon, inilalahad ni Nee ang isang simpleng biblikal na katotohanan na ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi—espiritu at kaluluwa at katawan—bilang sentro at kinakailangang pahayag upang lumago at sumulong ang mga mananampalataya sa kanilang espiritwal na buhay. Sa Ang Ekonomiya ng Diyos, ang pinakamalapit at pinakapinagkakatiwalaan na kamanggagawa ni Nee, si Witness Lee, ay nagtatayo sa ibabaw ng pundasyong ito upang ihayag ang sentrong pahayag ng Biblia—na ninanais ng Diyos na ipamahagi ang Kanyang sarili tungo sa tao para sa Kanyang ganap na kahayagan sa ekklesia. Sa Ang Ekonomiya ng Diyos, malinaw na inihahayag ni Lee ang pagkilos ng Dibinong Trinidad at nagbibigay siya sa mga mananampalataya ng mga praktikal na paraan upang makipagtulungan sa Kanya para sa pagsasakatuparan ng Kanyang walang-hanggang plano.

I-download PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 3
Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 3
by Watchman Nee and Witness Lee
From the back cover: May mga karagdagang karanasan kay Kristo na pangunahin sa buhay-Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong mamuhay ayon sa mas mataas na prinsipyo ng buhay, sa halip na sa prinsipyo lamang ng tama at mali. Tuwing gumagawa sa loob natin ang buhay ng Diyos, dinadala tayo ng pagliliwanag ng buhay na ito sa isang wastong pamumuhay at itinatayo tayo kasama ng iba pang mananampalataya tungo sa isang sama-samang kahayagan ng Diyos, na siyang ekklesia. Sa Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano, Tomo Tatlo, nina Watchman Nee at Witness Lee, ang mga karanasang ito ay idinetalye. Ang mga mensaheng ito ay mamamahagi ng espiritwal na pagkain tungo sa lahat ng mananampalataya kapwa para sa kanilang personal na paglago sa Panginoon at para sa paglago at pagtatayo ng ekklesia.

I-download PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Ang Kaalaman sa Buhay
Ang Kaalaman sa Buhay
by Witness Lee
From the back cover: Ang nais ng Diyos ay ang magtamo ng isang ganap, pansama-samang kahayagan sa tao, na nagtataglay ng Kanyang larawan, nagpapakita ng Kanyang kaluwalhatian, at nagtataglay ng Kanyang awtoridad upang tuusin ang Kanyang kaaway. Napakakaunting mananampalataya, gayunpaman, ang nakatatanto na ang naising ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng sariling buhay ng Diyos. Mas kakaunti pa nga ang nakahipo sa bagay ng pagkaalam at pagdaranas sa dibinong buhay na ginawang laan sa atin sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Binibigyang-liwanag ni Witness Lee sa Ang Kaalaman sa Buhay ang landas patungo sa buhay, na nagsisimula sa pagkasilang na muli at sumusulong sa pagkaalam sa panloob na pandama ng buhay. Ang Kaalaman sa Buhay ay nagbibigay ng isang pundasyon para sa tunay na karanasan kay Kristo at nakatutulong sa pagpapakilala sa kanyang kasamang aklat na Ang Karanasan sa Buhay.

I-download PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Ang Maluwalhating Ekklesia
Ang Maluwalhating Ekklesia
by Watchman Nee
From the back cover: Nakikita ng Diyos ang ekklesia, ang mga tinubos na mananampalataya, mula sa isang makalangit na pananaw. Malayo sa pagkakita sa kanya bilang nagapi ng kapangyarihan ng kasalanan at mga kasalanan, nakikita ng Diyos ang ekklesia bilang maluwalhating kapareha ni Kristo. Sa Ang Maluwalhating Ekklesia, tinatalakay ni Watchman Nee ang apat na mahahalagang representasyon ng ekklesia sa Biblia: si Eva sa Genesis 2, ang asawang babae sa Efeso 5, ang babae sa Apocalipsis 12, at ang Kasintahang babae sa Apocalipsis 21 at 22. Sa bawat pagkakataon, inilalahad niya ang mataas na pagtawag sa ekklesia upang isakatuparan ang walang-hanggang layunin ng Diyos. Pinupunan ng kamakailang natuklasang mga talang sulat-kamay ang bago at sariwang pagsasaling ito ng Ang Maluwalhating Ekklesia, ginagawa itong pinakakumpletong talá ng mga mensaheng ibinigay ni Watchman Nee mula noong taglagas ng 1939 hanggang sa taglagas ng 1942.

I-download PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.