LIVING STREAM MINISTRY

திரள் விநியோகத்திற்கான வெளியீடுகள்

புத்தகக் கோப்புகளை முன்பார்வை பார்த்து பதிவிறக்ககுக

இந்தத் தொடரிலுள்ள புத்தகங்கள் ஆரம்ப நிலை, இடைநிலை, முதுநிலை ஆகிய தலைப்புகளுக்கேற்ப குழுக்களாக கீழே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன. வாசிக்க ஆரம்பிக்க, “பதிவிறக்குக” இணைப்பைச் சொடுக்கவும்.

இந்தத் தளத்திலுள்ள கோப்புகளை விநியோகிப்பதற்கான எங்கள் கொள்கை

இந்த ஏழு புத்தகங்களின் மின்னணு வடிவத்தை இலவசமாக வழங்குவதில் லிவிங் ஸ்ட்ரீம் மினிஸ்ட்ரி மகிழ்ச்சியடைகிறது. இந்தப் புத்தகங்களை அநேகர் முழுவதுமாக வாசிப்பார்கள் என்றும் அவைகளை மற்றவர்களுக்குத் தாராளமாக அறிமுகப்படுத்துவார்கள் என்றும் நங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறோம். நல்ல ஒரு ஒழுங்கைப் பராமரிப்பதற்காக, இந்தக் கோப்புகளை உங்கள் சொந்த பயன்பாட்டிற்காக மட்டுமே அச்சிட்டுக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்தக் கோப்புகளை எந்த வடிவிலும், வேறெங்கும் தயவுசெய்து மறுசமர்ப்பிப்பு செய்யாதீர்கள். இதற்கும் கூடுதலான பிரதிகளை நீங்கள் நகலெடுக்க விரும்பினால் mmb.permissions@lsm.org ல், அவற்றின் பயன்பாட்டின் நோக்கத்தை விளக்கி எழுதப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தை தயவுசெய்து எங்களுக்கு அனுப்பவும். நடைமுறை சட்டத்திற்கேற்ப காப்புரிமை சம்பந்தமான அறிவிப்புகள் யாவும் மதிக்கப்படவேண்டும் என்றும் நாங்கள் வேண்டிக்கொள்கிறோம். இந்த பிடிஎப்ஃ கோப்புகள் எந்த வகையிலும் வேறெந்த பயன்பாட்டிற்கும் திருத்தப்பட, மாற்றியமைக்கப்படக் கூடாது.

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு 1
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு 1
Witness Lee மற்றும் Watchman Nee
பின்பக்க அட்டையிலிருந்து: “கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை உட்கருத்தினாலும் அர்த்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது, இருப்பினும் தேவனுடைய வார்த்தையாகிய வேதாகமத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகளை பலர் புரிந்துகொள்வதில்லை. வாச்மென் நீ மற்றும் விட்னெஸ் லீ-யின் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு ஒன்றில், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அறிமுகம்செய்யப்பட்டு, விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. மனித வாழ்வின் பரம இரகசியத்தைப் பற்றிய முதல் அதிகாரத்தில் இரட்சிப்பைப்பற்றிய தேவனுடைய திட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்துவரும் அதிகாரங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கான பல அடிப்படை அனுபவங்களை விளக்குகின்றன. கடைசி அதிகாரம் ஒரு விசுவாசியின் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கான உச்சநிலை திறவுகோலைக் காண்பிக்கிறது—மனித ஆவியில் கிறிஸ்துவை அனுபவமாக்குதல். தேவனைத் தேடுகிறவர்களுக்கும், கிறிஸ்துவில் வளர விரும்புகிற விசுவாசிகளுக்கும் இந்தச் செய்திகள் ஒரு வளமான, அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கான உறுதியான அஸ்திபாரத்தை ஏற்படுத்தும்.”

பதிவிறக்குக PDF இந்தப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்குவதை வழிவகுக்க தயவுசெய்து விநியோகக் கொள்கைக்கு உடன்படவும்.

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு 2
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு 2
by Witness Lee and Watchman Nee
பின்பக்க அட்டையிலிருந்து: “கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் மையகுறிப்பு கிறிஸ்துவையே அறிவதாகும். இதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவனுள்ள வழியில் நாம் அவரைத் தொடர்புகொண்டு, அவரை அனுபவமாக்க வேண்டும். இந்த அனுபவத்தில் சில அடிப்படை மூலக்கூறுகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன, அதில் நேர்த்தியான ஆவிக்குரிய உணவும், நிலையான ஆவிக்குரிய ஆராதனையும், ஆழமான ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியும் அடங்கியுள்ளன. வாச்மென் நீ மற்றும் விட்னெஸ் லீ-யின் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு இரண்டில், ஆரோக்கியமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கான மூன்று அடிப்படை மூலக்கூறுகள் வழங்கப்படுகின்றன: கர்த்தரோடு நேரம் செலவிடுதல், எளிமையான வழியில் அவரைத் தொடர்புகொள்ளுதல் மற்றும் அவரில் ஆழமாக வளர்தல். இந்தச் செய்திகள், தேடுகிற கிறிஸ்தவர்களை, தேவனுடைய வார்த்தையில் உள்ள வளமான போஷாக்கிற்குள்ளும், கிறிஸ்துவை ஒவ்வொரு கணப்பொழுதும் தொடர்புகொள்வதற்குள்ளும், தேவனுடைய ஆழமான, மறைவான அனுபவத்திற்குள்ளும் கொண்டுவரும்.”

பதிவிறக்குக PDF இந்தப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்குவதை வழிவகுக்க தயவுசெய்து விநியோகக் கொள்கைக்கு உடன்படவும்.

சகலத்தையும்-உள்ளடக்கிய கிறிஸ்து
சகலத்தையும்-உள்ளடக்கிய கிறிஸ்து
Witness Lee
பின்பக்க அட்டையிலிருந்து: “பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் காணப்படுகிற முன்னடையாளங்கள் உருவகங்கள் யாவும் நம் இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவைப்பற்றிய ஓர் அற்புதமான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகின்றன. மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, அதே நேரத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு முன்னடையாளம், நல்லதேசம். சகலத்தையும்-உள்ளடக்கிய கிறிஸ்துவில் விட்னெஸ் லீ உபாகம புத்தகத்தின் பகுதிகளை விளக்கி, இஸ்ரயேல் மக்களால் சுதந்தரிக்கப்பட்ட தேசம், நம் புதிய ஏற்பாட்டின் சுதந்தரமாயிருக்கிற கிறிஸ்துவை முழுமையாக முன்னடையாளப்படுத்துகிறது என்று காட்டுகிறார். நல்ல தேசத்தின் ஆராய்ந்தறியமுடியாத சில ஐசுவரியங்களை மிக விளக்கமான ஆய்வை இவர் நமக்கு வழங்குகிறார். ஒவ்வொரு முன்னடையாளமும் விரிவாக விளக்கப்பட்டு, விசுவாசிகளாகிய நம் அனுபவத்திற்குப் பிரயோகிக்கப்படுகிறது. தேவனுடைய நித்திய குறிக்கோளின் நிறைவேற்றத்திற்காக, அனுதினமும் கிறிஸ்துவை நல்ல தேசமாக அனுபவமாக்கி, அனுபவித்துமகிழும்படி, தேவனைத் தேடுகிற இருதயமுள்ளவர்களை சகலத்தையும்-உள்ளடக்கிய கிறிஸ்து உற்சாகப்படுத்துகிறது.”

பதிவிறக்குக PDF இந்தப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்குவதை வழிவகுக்க தயவுசெய்து விநியோகக் கொள்கைக்கு உடன்படவும்.

தேவனுடைய பொருளாட்சி
தேவனுடைய பொருளாட்சி
Witness Lee
பின்பக்க அட்டையிலிருந்து: “1927-ல் வாச்மென் நீ கிறிஸ்தவ வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் தேவையான, ஆவிக்குரிய மனிதன் என்ற தன் ஆவிக்குரிய உயர்தர இலக்கியத்தை வெளியிட்டார். அந்தப் புத்தகத்தில் சகோதரன் நீ, மனிதன் மூன்று பகுதிகளால் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறான், அதாவது விசுவாசிகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு விசுவாசிகளுக்குத் தேவையான மைய, அத்தியாவசிய வெளிப்பாடாகிய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம், என்ற எளிமையான வேதாகம சத்தியத்தை வழங்கினார். அந்த அஸ்திவாரத்தின்மேல், தேவனுடைய பொருளாட்சியில், வாச்மென் நீ-க்கு மிகநெருக்கமான, மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய உடன்-வேலையாளாகிய விட்னெஸ் லீ, வேதாகமத்தின் மைய வெளிப்பாட்டை, அதாவது சபையில் தேவனின் முழுமையான வெளியாக்கத்திற்காக தேவன் தம்மை மனிதனுக்குள் உட்செலுத்த விரும்புகிறார் என்ற மைய வெளிப்பாட்டைத் திரைநீக்கும்படி, தொடர்ந்து கட்டுகிறார். தேவனுடைய பொருளாட்சியில், தெய்வீகத் திரியேகத்துவத்தின் அசைவை சகோதரன் லீ தெளிவாக வெளிப்படுத்துவதோடு, தேவனுடைய நித்திய திட்டம் நிறைவேறுவதற்காக அவரோடு ஒத்துழைக்க விசுவாசிகளுக்கு நடைமுறை வழிகளையும் தருகிறார்.”

பதிவிறக்குக PDF இந்தப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்குவதை வழிவகுக்க தயவுசெய்து விநியோகக் கொள்கைக்கு உடன்படவும்.

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு 3
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு 3
by Witness Lee and Watchman Nee
பின்பக்க அட்டையிலிருந்து: “கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற கிறிஸ்துவைப் பற்றிய கூடுதலான அனுபவங்கள் இருக்கின்றன. விசுவாசிகள் என்றமுறையில் நாம் வெறுமனே சரி, தவறு என்ற கோட்பாட்டின்படி அல்ல, மாறாக ஜீவன் என்ற உயர்வான கோட்பாட்டின்படி வாழவேண்டும். தேவனுடைய ஜீவன் நம்மில் இயங்கும்போது, இந்த ஜீவனின் பிரகாசித்தல் நேர்த்தியான வாழ்க்கைக்குள் நம்மைக் கொண்டுவந்து, சபையாகிய தேவனுடைய கூட்டு வெளிப்படுதலாக மற்ற விசுவாசிகளோடு நம்மைக் கட்டியெழுப்புகிறது. வாச்மென் நீ மற்றும் விட்னெஸ் லீ-யின் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள், திரட்டு மூன்றில், இந்த அனுபவங்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கர்த்தரில், விசுவாசிகளின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்காகவும், சபையின் வளர்ச்சி மற்றும் கட்டியெழுப்புதலுக்காகவும், இந்தச் செய்திகள் எல்லா விசுவாசிகளுக்குள்ளும் ஆவிக்குரிய உணவைப் பகிர்ந்தளிக்கும்.”

பதிவிறக்குக PDF இந்தப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்குவதை வழிவகுக்க தயவுசெய்து விநியோகக் கொள்கைக்கு உடன்படவும்.

ஜீவனின் அறிவு
ஜீவனின் அறிவு
Witness Lee
பின்பக்க அட்டையிலிருந்து: “தேவனுடைய சாயலைக் கொண்டிருந்து அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற, அவருடைய அதிகாரத்தைக் கொண்டிருந்து அவருடைய எதிரியோடு இடைபடுகிற மனிதனில், முழுமையான கூட்டு வெளிக்காட்டுதலை ஆதாயப்படுத்துவதே தேவனுடைய விருப்பமும் நோக்கமும் ஆகும். இருப்பினும், இந்த விருப்பத்தையும் நோக்கத்தையும் தேவனுடைய சொந்த ஜீவன் மூலமாக மட்டுமே அடையமுடியும் என்பதை ஒருசில விசுவாசிகளே உணர்ந்தறிகிறார்கள். கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின்மூலம் நமக்குக் கிடைக்கிறதான தெய்வீக ஜீவனை அறிந்து, அனுபவிக்கிற காரியத்தை அதைவிட சொற்பமானவர்களே தொட்டிருக்கிறார்கள். ஜீவனின் அறிவில், மறுபிறப்புடன் ஆரம்பித்து, ஜீவனின் உள்ளார்ந்த உணர்வை அறிந்துகொள்ளுதலுக்கு முன்னேறிச்சென்று, ஜீவனுக்கு நடத்துகிற பாதையை விட்னெஸ் லீ வெளிச்சம்போட்டு காட்டுகிறார். கிறிஸ்துவை உண்மையாக அனுபவிப்பதற்கான மேன்மையான அஸ்திபாரத்தையும், ஜீவனின் அனுபவம் என்ற அவரின் துணைப் புத்தகத்திற்கான உதவிகரமான அறிமுகத்தையும் ஜீவனின் அறிவு வழங்குகிறது.”

பதிவிறக்குக PDF இந்தப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்குவதை வழிவகுக்க தயவுசெய்து விநியோகக் கொள்கைக்கு உடன்படவும்.

மகிமையான சபை
மகிமையான சபை
Watchman Nee
பின்பக்க அட்டையிலிருந்து: “தேவன் சபையை, மீட்கப்பட்ட விசுவாசிகளை, பரலோகக் கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்கிறார். சபை பாவம் மற்றும் பாவங்களின் வல்லமையால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, தேவன் சபையைக் கிறிஸ்துவின் மகிமையான சரிபாதியாகப் பார்க்கிறார். மகிமையான சபையில் வாச்மென் நீ, ஆதியாகமம் 2-ல் உள்ள ஏவாள், எபேசியர் 5-ல் உள்ள மனைவி, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12-ல் உள்ள பெண், வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21, 22-ல் உள்ள மணவாட்டி ஆகிய சபையைப்பற்றிய நான்கு முக்கியத்துவம்வாய்ந்த பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல்களைப்பற்றி கலந்துரையாடுகிறார். ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டிலும், தேவனுடைய நித்திய குறிக்கோளை நிறைவேற்ற சபைக்கான உயர்ந்த அழைப்பைப்பற்றி அவர் பேசுகிறார். சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கையெழுத்துக் குறிப்புகள், மகிமையான சபையின் இந்தப் புதிய, பசுமையான மொழிபெயர்ப்புக்குத் துணைநின்று, இதனை 1939-லிருந்து 1942-ன் இலையுதிர்காலம்வரை வாச்மென் நீ வழங்கிய செய்திகளின் மிகமுழுமையான பதிவேடாக ஆக்குகின்றன.”

பதிவிறக்குக PDF இந்தப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்குவதை வழிவகுக்க தயவுசெய்து விநியோகக் கொள்கைக்கு உடன்படவும்.